การสงเคราะห์ 1-59 # 1

พิธีส่งมอบและเปิดอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ  พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร  อุปนายกสมาคมฯ และ ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร เลขานุการสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิก เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ เพื่อทำการส่งมอบและทำพิธีเปิดอาคารเรียน  “จรุงเจริญเวชช์ – เต็มบุญเกียรติ”

สนับสนุนงบประมาณโดย คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ และครอบครัว