การสงเคราะห์ 1-60

วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2560 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี  นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เดินทางไปให้การสงเคราะห์ 3โรงเรียน ในจังหวัดนครพนม ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านสร้างแห่
  2. โรงเรียนบ้านกุดฉิม
  3. โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

และในจังหวัดมุกดาหาร 2 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านหนองหมู
  2. โรงเรียนร่มเกล้า

มอบตู้หนังสือเคลื่อนที่พร้อมหนังสือเสริมทักษะ ในโครงการ “หนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญา”  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ขอเล่นเสริมทักษะ ฯลฯ และให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้สนับสนุนยานพาหนะในการเดินทางไปให้การสงเคราะห์ พร้อมทั้งขอขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 จ.มุกดาหาร และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามละแม่น้ำโขง จ.นครพนม ที่ได้ให้การต้อนรับและดูแลประสานในการสงเคราะห์ครั้งนี้เป็นอย่างดี