การสัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขา แบบ Interactive เพื่อการกุศล ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2560

“การสัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขา แบบ Interactive  เพื่อการกุศล ครั้งที่ 3  ปี พ.ศ. 2560”

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 08:00 น. - 16:30 น.

ณ  ห้องฟอร์จูน บอลรูม  ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.)    จัดกิจกรรมหาทุน “การสัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขา แบบ Interactive เพื่อการกุศล ครั้งที่ 3            ปี พ.ศ. 2560” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ปกิตติ ทยานิธิ  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเล็งเห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ของสมาคมฯ   ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จึงได้เรียนเชิญคณะวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์จักษุแพทย์ จากหลากหลายสาขามาจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้และแนวคิดต่างๆ ได้แก่

 1. อาจารย์นายแพทย์ ณวัฒน์ วัฒนชัย

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. นายแพทย์ พิชิต นริพทะพันธุ์                              

ฝ่ายจักษุกรรม โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

 1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภฤศ หาญอุตสาหะ      

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง เจนจิต ชูวุฒยากร     

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร. เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. นายแพทย์ คำนูญ อธิภาส นวตาจักษุคลินิก
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ดำรง วิวัฒน์วงศ์วนา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 13 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท โนวาตีส ประเทศไทย จำกัด
 2. บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ ประเทศไทย จำกัด
 3. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
 4. บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
 5. บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า จำกัด
 6. บริษัท คาร์ล ไชส์ส จำกัด
 7. บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
 8. บริษัท แอลเลอร์แกน ประเทศไทย จำกัด
 9. บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
 10. บริษัท นิว อาย จำกัด
 11. บริษัท ซันเท็น ประเทศไทย จำกัด
 12. บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ ไทยแลนด์ จำกัด
 13. บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด

โดยรายได้จากการจัดสัมมนาฯ ทางสมาคมฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ