วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3/2560 (วาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ) โดยนางมนวิภา ประชัญคดี ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ  อีก 1 วารtะ