การสงเคราะห์ 3-61

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ       ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้กำหนดการเดินทางให้การสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2561 ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมจำนวน 8 โรงเรียน

ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ต.ท่าน้าว          อ.ภูเวียง 
  2. โรงเรียนบ้านหัวนา ต.แม่ขะนิง      อ.เวียงสา        
  3. โรงเรียนบ้านวัวแดง ต.แม่สา           อ.เวียงสา
  4. โรงเรียนบ้านปงสนุก ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา        
  5. โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.น้ำปาย          อ.แม่จริม        
  6. โรงเรียนบ้านน้ำพาง ต.น้ำพาง          อ.แม่จริม
  7. โรงเรียนบ้านน้ำปาย ต.น้ำปาย          อ.แม่จริม
  8. โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.หมอเมือง     อ.แม่จริม

            โดยทางสมาคมฯ จะเดินทางไปทำพิธีส่งมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียน บ้านป่าสัก แลโรงเรียนบ้านน้ำพาง พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อนักเรียน เช่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับทุกโรงเรียน รวมทั้งมีการออกหน่วยให้บริการตัดผมนักเรียนและประชาชนทั่วไป