สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ การสัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยา เพื่อการกุศล ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2561

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) จัดกิจกรรมหาทุน “การสัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยา เพื่อการกุศล ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2561”
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ปกิตติ ทยานิธิ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเล็งเห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้
โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ