การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี วันที่ 23 มกราคม 2562

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี        เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง