สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา เพื่อการกุศล ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา เพื่อการกุศล ครั้งที่ 5 (The 5th  Multi-specialty Interactive Ophthalmology Symposia for Charity 2019  The Experts’ Opinion Symposia) โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์  ปกิตติ ทยานิธิ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ในวันอาทิตย์ ที่   17 กุมภาพันธ์ 2562   ณ โรงแรมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ อาทิ การให้การสงเคราะห์โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร  การก่อสร้างและปรับปรุงถาวรวัตถุทางการศึกษา การจัดโครงการมุมหนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน