สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา เพื่อการกุศล ครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติ นำโดย รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนให้กับสมาคมฯ ใช้ในการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาด้านการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ