พิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๕๐ ปี สศก.

มื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) มีพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร ๕๐ ปี สศก.” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานพิธี และพระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่  พร้อมด้วยที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมฯ  รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ  พลเอกสมโภชน์ นนทชัย นางพรทิพย์ อภิธนาคุณ  ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

อาคาร ๕๐ ปี สศก. เป็นอาคารโดม และพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 20 x 40 เมตร เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และอื่นๆ สามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานในชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม

ในโอกาสเดียวกัน ทางสมาคมฯ ได้มอบอาคารประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ดร.มนวิภา  ประชัญคดี นายกสมาคมฯ นำคณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี 21 ต.ค. 63  

ทางสมาคมฯ มีความประสงค์จัดสร้างถาวรวัตถุเพื่อมอบให้โรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปี ซึ่งนอกจากอาคารโดม 50 ปี สศก. ทางสมาคมฯ ได้มอบ

  1. อาคารห้องสมุด ให้โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา จ.มุกดาหาร  และได้รับเกียรติจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธี โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), บจก. สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช (วพ.) ได้สนับสนุนหนังสือใหม่ประเภทต่างๆ เข้าห้องสมุด
  2. มอบห้องสุขานักเรียนชายหญิง และครู รวม 7 ห้อง ให้โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี จ.นครพนม
  3. มอบโรงเรือนเพาะเห็ด และแปลงเกษตร สำหรับอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนบ้านกอก จ.นครพนม
  4. มอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์คุรุภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านนายอน้อย จ.นครพนม

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบตู้หนังสือเคลื่อนที่ในโครงการ “มุมหนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญา” คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครพนมและมุกดาหาร รวม 5 โรงเรียน

 

   

 

นอกจากนี้ สมาชิกสมาคมฯ ได้จัดการแสดงละครหุ่นมือประกอบการเล่านิทาน  เพื่อปลูกฝังค่านิยมต่างๆ เช่น ความสามัคคี การจงรักภักดี และชี้ให้เห็นผลของการกระทำที่ดีและไม่ดี เป็นต้น นักเรียนได้รับความสนุกสนาม มีสมาธิ และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, นพค.22, นพค. 24 และนรข. อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่, บจก.โรช ไทยแลนด์ (ROCHE) , บจก. โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ (FBT),  ที่ร่วมสนับสนุนให้การสงเคราะห์โรงเรียน  รวมถึงทุกท่านที่เห็นความสำคัญการศึกษาของชาติ ร่วมบริจาคสมทบทุนให้สมาคมฯ อันส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี