ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ความยากจนที่แร้นแค้น ขาดการเหลียวแลเอาใจใส่    ของเยาวชนไทยในถิ่นกันดาร คณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง นำโดย นางสมทรง  อาทรอรัญญกิจ ได้มีการริเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2513 ในนาม “สมาคมอาสาสมัครช่วยการศึกษาในถิ่นกันดาร”  (ภายหลังได้มีการแก้ไขเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร) และในปี พ.ศ.2514  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์   จึงใช้ชื่อใหม่ในนามว่า “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”   ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพล และยานพาหนะ จากกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กปร. กลาง (ปัจจุบันคือ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) ในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ และอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อเข้าไปมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์

๑. เผยแพร่การศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษา

๒. ช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาในชนบทที่ห่างไกล

๓. สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน สมาคมเป็นองค์กรการกุศล ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ถิ่นกันดาร หมายถึง พื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางเข้าถึงลำบาก เป็นพื้นที่ ที่ไม่ได้รับการดูแลและหรือได้รับการช่วยเหลือไม่เพียงพอ

 

“มุ่งมั่น พัฒนา การศึกษาให้กว้างไกล”

มุ่งมั่น ... มีจิตอาสา ตั้งใจ ในอันที่จะทำให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังพื้นฐาน สำคัญของประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเต็มกำลังความสามารถของสมาคมฯ

พัฒนา ... การกระจายโอกาสทางการศึกษา และเน้นถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามทันสถานการณ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนา ประเทศ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นกันดารมีความรู้และมีทักษะ อันจะนำไปสู่การพัฒนา ความคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดี โดยนำเอาอดีตมาเป็นบทเรียน

 • ให้การช่วยเหลือสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นกันดาร พื้นที่ห่างไกล การคมนาคมที่ไม่สะดวก ขาดการสนับสนุน
 • บรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน
 • แบ่งเบาภาระของโรงเรียนและผู้ปกครอง
 • ให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
 • ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
 • โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 • ขยายโอกาสทางการศึกษา

คณะกรรมการ

ดร. มนวิภา ประชัญคดี

ตำแหน่ง นายกสมาคม

 

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

ตำแหน่ง อุปนายกฯ 1

14/2 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ซ.แก้วสัมพันธ์ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

พลเอกสมโภชน์ นนทชัย

ตำแหน่ง อุปนายกฯ 2

99/14 ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.ลาดพร้าวแขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

นางพรทิพย์ อภิธนาคุณ

ตำแหน่ง อุปนายกฯ 3

1497 ถ.พระราม 6แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร

ตำแหน่ง เลขานุการ

330/36 ซ.วัดมัชฌินติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.

นายเกษมศักดิ์ ดวงทองคำ

ตำแหน่ง เหรัญญิก

42/385 ซ.นิมิตใหม่ 20 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม.

นางสุปราณี ภาสบุตร

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

900 ซ.พหลโยธิน 32แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

นาวสาวโก้โกสุมภ์ สุพงษ์ธร

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

6/12 ม.2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายเฉลิมพล อุดมภควงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

9/45 ซ.มังกร-นาคดี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปรากา

นายฐานะวัตร ปิยาภิมุข

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

62 ๔.สุขาภิบาล 5 ซ. 5 แยก 11แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

นายธงชัย วิญญูตระกูล

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

9/45 ซ.มังกร-นาคดีต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นายประสาธน์ชัย โพธิปฐม

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

15 .อินทามาระ 28 ถ.สุทธิสารแขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

นายพิเชฏฐ์ เพราแก้ว

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

34/152 ซ.วิภาวดี 47 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.

นายภูธนิน ปิยาภิมุข

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

60 ถ.สุขาภิบาล 5 ซ. 5 แยก 11แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

นางศุภยงค์ เนตรสว่าง

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

25 ซ.คงหิรัญแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

พันโทหญิงสะไบทิพย์ จัตตานนท์

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

99/23 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

นางสาวสุจิตรา หมวดพล

ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

9/204 ม.9 มบ.ล้วนพฤกษาเลดวิลล์ ซ.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

บุคลากร

สมาคมฯได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 42 ปี สามารถสรุปสมาชิกได้เป็นสองกลุ่ม

๑. กลุ่มสมาชิกเดิม ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโส วัยเกษียน

๒. กลุ่มสมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นวัยกลางคน

ปัจจุบันมีสมาชิกทีททำงานให้กับสมาคมฯ ประมาณ 100 คน ทุกคนเป็นผู้มี จิตอาสาและเสียสละ บางคนช่วยด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านกำลังกาย ตลอดจนกำลัง ทรัพย์ โดยมีอุดมการณ์ในแนวทางเดียวกันคือมุ่งหวังที่จะเห็นการพัฒนาการของเด็กใน ถิ่นด้อยโอกาส


หน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกับสมาคมฯ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนด้านกำลังพล ยานพาหนะ และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยแพทย์อาสา ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในการให้การสงเคราะ

หน่วยงานหรือองค์การท้องถิ่น ช่วยประสานงานในพื้นที่


การดำเนินงานของสมาคมฯ พ.ศ. 2513 ถึงปัจจุบัน

ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนี้

 • การให้การสงเคราะห์ ให้การสงเคราะห์สถานศึกษาทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยการ จัดหน่วยสงเคราะห์ ปีละ 2-3 ครั้ง นำอุปกรณ์การเรียน หนังสือเสริมทักษะ เครื่องแบบ นักเรียนชาย-หญิง หรือสิ่งของจำเป็นที่ทางโรงเรียน หรือสิ่งของจำเป็นที่ทางโรงเรียนแจ้ง ความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ เช่น อุปกรณ์การทำเกษตร อุปกรณ์การกีฬา เครื่อง ดนตรี ฯลฯ รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ มอบจักรยาน เพื่อใช้ในการเดินทางมาเรียน มอบที่นอนผ้าห่มสำหรับนักเรียนอนุบาล และให้บริการตรวจ สุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้บริการตัดผม
 • การมอบทุนการศึกษา
 • การสร้างถาวรวัตถุ

ต้นปี พ.ศ. 2555 กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ที่โรงเรียนบ้านศาลา ตะเคียน ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 อาคารนี้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในโอกาสที่ท่านเสด็จเยี่ยมชาวบ้านศาลาตะเคียน เมื่อปี พ.ศ. 2524 และเป็นอาคาร อเนกประสงค์แหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมของโรงเรียน จัดมุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า มุมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุมรักการอ่าน ตามโครงการ “มุมหนังสือสื่อ สร้างสรรค์ปัญญา” ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของสมาคมฯ

ตราสาร ข้อบังคับ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

ชื่อของสมาคม

ข้อ ๑. สมาคมนี้ชื่อว่า "สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี" ในอักษรย่อว่า "สศก." ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Association for the promotion of Education in the remote Areas Under The Patrongage of The Royal Highness The Princess Mother"

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ข้อ ๒. สมาคมนี้เป็นสมาคมการกุศล ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เผยแพร่การศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษา

๒.๒ ช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาในชนบทที่ห่างไกล

๒.๓ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน

 

เครื่องหมายของสมาคม

ข้อ ๑. สมาคมนี้ชื่อว่า "สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี" ในอักษรย่อว่า "สศก." ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Association for the promotion of Education in the remote Areas Under The Patrongage of The Royal Highness The Princess Mother"

 

สำนักงานของสมาคม

ข้อ ๔ สำนักงานเลขที่ ๑๔๓/๒๘ บางซื่อคอนโดมิเนี่ยม ถนนริมคลองประปา เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

 

สมาชิกภาพ

ข้อ ๕ ประเภทของสมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ตามระเบียบโดยชำระเงินครั้งเดียว ๕๐๐.- บาท และคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับ เข้าไว้เป็นสมาชิก

๕.๒ สมาชิกอุปการคุณ ได้แก่บุคคลซึ่งบริจาคทุนทรัพย์วัสดุสิ่งของ หรือช่วยเหลือกิจการ ของสมาคม มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป และคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้ เชิญเข้าเป็นสมาชิก

๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้มีมติให้ เชิญเข้าเป็นสมาชิก

๕.๔ สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจกิจการของสมาคม ได้ยื่นความ จำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยชำระเงินค่าบำรุงครั้งเดียว ๒๐ บาท และคณะกรรมการ อำนวยการ มีมติให้รับเข้า เป็นสมาชิก

 

เครื่องหมายของสมาคม

ข้อ ๑. สมาคมนี้ชื่อว่า "สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี" ในอักษรย่อว่า "สศก." ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Association for the promotion of Education in the remote Areas Under The Patrongage of The Royal Highness The Princess Mother"

 

สำนักงานของสมาคม

ข้อ ๔ สำนักงานเลขที่ ๑๔๓/๒๘ บางซื่อคอนโดมิเนี่ยม ถนนริมคลองประปา เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

 

ข้อ ๖ สิทธิของสมาชิกสมาชิกของสมาคมทุกประเภทมีสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ประดับเครื่องหมายของสมาคมได้

๖.๒ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการอำนวยการ

๖.๓ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนน เว้นแต่สมาชิกสมทบ

๖.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคม เว้นแต่สมาสมทบไม่มีสิทธิ์ออกเสียง

 

ข้อ ๗ การพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพโดยเหตุดังต่อไปนี้

๗.๑ ตาย

๗.๒ ลาออก

๗.๓ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

๗.๔ เป็นบุคคลต้องโทษในคดีอาญาร้ายแรง หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล

๗.๕ เป็นบุคคลสาปสูญตามคำพิพากษาของศาล

๗.๖ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือมีความประพฤติเสียหายร้ายแรง ซึ่งคณะ กรรมการอำนวยการมีมติเห็นควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ

 

กรรมการกิตติมศักดิ์

ข้อ ๘ ที่ประชุมใหญ่ และหรือคณะกรรมการอำนวยการ มีสิทธิ์เชิญบุคคลที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์แก่สมาคมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กิตติมศักดิ์ได้กรรมการกิตตมศักดิ์มี สิทธิ์ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการอำนวยการ พนักงานของสมาคมให้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้่ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

 

คณะกรรมการอำนวยการ

๗.๒ ลาออก

ข้อ ๙ ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเลือกตั้งนายกสมาคมและให้นายกสมาคม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ต้องไม่เกิน ๒๙ คน จากสมาชิก ของสมาคมภายใน ๓๐ วัน

ข้อ ๑๐ ให้นายกสมาคมพิจารณาแต่งตั้งกรรรมการอำนวยการเป็นอุปนายก ๓ คน เลขานุการเหรัญญิก และกรรมการอำนวยการในตำแหน่งอื่นๆ รวมทั้งผู้ช่วยของกรรมการ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการเสนอแนะของกรรมการอำนวยการ

ข้อ ๑๑ นายกสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่ง ถ้านายก สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกคนที่ ๑ หรือคนที่ ๒ หรือคนที่ ๓ ตามลำดับ ทำการแทนจนกว่านายกสมาคมจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อ ๑๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ

๑๒.๑ บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

๑๒.๒ กำหนดระเบียบของสมาคม และสาขาของสมาคมประจำท้องถิ่น

๑๒.๓ คณะกรรมการอำนวยการอาจเชิญบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา และแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้นดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

๑๒.๔ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการตามปกติอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง

๑๒.๕ จัดให้มีการประชุมสามัญสมาชิกตามข้อบังคับหรือการประชุมวิสามัญตามความจำเป็น

 

ข้อ ๑๓ นายกสมาคม มีอำนาจหน้าที่ทำนิติกรรมแทนในนามของสมาคมได้ เมื่อได้ รับมติจากคณะกรรมการอำนวยการในการทำนิติกรรมใดๆของสมาคม หรือการลงลายมือ ชื่อในเอกสารหรือสรรพหนังสืออื่นอันเป็นหลักฐานของสามคมและ อรรถคดีนั้น เมื่อนายก สมาคม หรือผู้ทำการแทนกับกรรมการอีก ๒ คน ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของ สมาคมแล้วเป็นอันสมบูรณ์

 

ข้อ ๑๔ กรรมการอำนวยการตามความในข้อ ๑๐ ให้อยู่ในตำแหน่งความละ ๒ ปี แต่กรรมการแต่ละบุคคลอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการซ้ำในคราวต่อไปอีก ก็ได้ ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงให้นายกสมาคมเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ โดยการ เสนอแนะของคณะกรรมกการอำนวยการแทนจนครบ และให้ผู้ีที่ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตน แทน

 

ข้อ ๑๕ นายกสมาคมและกรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑๕.๑ อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

๑๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละาย หรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

๑๕.๓ ไม่เป็นบุคคลต้องโทษในคดีอาญาร้ายแรงตามคำสั่งศาล

๑๕.๔ ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียทางศีลธรรม

 

ข้อ ๑๖ นายกสมาคมและคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑๖.๑ ถึงคราวออกตามวาระ

๑๖.๒ ตายหรือลาออก

๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๕

๑๖.๔ เป็นผู้มีความประพฤติ และปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและคณะกรรมการอำนวยการมี มติให้พ้นตำแหน่ง

 

ข้อ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการหรือผู้แทนกรรมการมา ประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม การลงมติของที่ ประชุม ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธฺ์ออกเสียง ถ้าคณะกรรมการอำนวยการลงคะแนนเสียง เท่ากัน ก็ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาด

 

การประชุมสมาชิก

 

ข้อ ๑๘ การประชุมสามัญให้มีการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมภายในเดือน มกราคมเพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้

๑๘.๑ แถลงกิจการที่ผ่านมาแล้วในรอบปี

๑๘.๒ เสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

๑๘.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการใหม่เมื่อครบวาระ ๒ ปี

๑๘.๔ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

๑๘.๕ พิจารณาแผนงานของปีต่อไป

๑๘.๖ ปรึกษากิจการอื่นๆ ของสมาคม

 

ข้อ ๑๙ การประชุมวิสามัญการประชุม วิสามัญอาจมีได้ ในเมื่อคณะกรรมการ อำนวยการเห็นเป็นการสมควร หรือเมื่อสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ลงชื่อร่วมกัน แสดงความจำนง ไปยังคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อขอให้มีการประชุม ก็ให้นายกสมาคม หรือผู้ทำการแทนเรียกประชุม

 

ข้อ ๒๐ ให้กรรมการอำนวยการแจ้งกำหนดนัดประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

 

ข้อ ๒๑ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญรหือวิสามัญก็ตาม จะต้องมีสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จึงจะเป็นองค์ประชุมได้

 

ข้อ ๒๒ มติของที่ประชุมให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ โดยอนุโลม

 

การเงินและการบัญชี

 

ข้อ ๒๓ เงินสดของสมาคมให้นำฝากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง สุดแต่คณะกรรมการ อำนวยการจะเห็นสมควร การสั่งจ่ายเงินในเช็คหรือตัวสั่งจ่ายเงิน จะต้องลงลายมือชื่อนายก สมาคม หรืออุปนายก หรือเลขานุการ กับเหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิกลงนาม ส่วนการรับ และจ่ายเงินของประจำท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ นั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ สมาคม

 

ข้อ ๒๔ สมาคมจะต้องมีผู้เก็บ และรักษาบัญชรายรับ - รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ตลอดจนบัญชีอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อแสดงฐานะของสมาคมโดยตรง ทั้งจะต้องเก็บ รักษาเอกสารใบสำคัญอันเกี่ยวกับบัญชีไว้ให้ผู้สอบบัญชีตรวจ และเป็นหลักฐานของสมาคม ด้วย

 

ข้อ ๒๕ เหรัญญิกเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท

 

ข้อ ๒๖ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการหรือลูกจ้างของสมาคมนี้

 

ข้อ ๒๗ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการบัญชีของสมาคม และ มีอำนาจสอบถามกรรมการ และพนักงานคนใดของสมาคมได้

 

ข้อ ๒๘ ให้ทำบัญชีงบดุลประจำปี ซึ่งสิ้นสุดตามปีปฏิทินเพื่อแสดง ฐานะการเงิน ของสมาคมเสนอผู้สอบบัญชีรับรองภายในเดือนมกราคมของทุกปี แล้วเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อขอมติรับรองต่อที่ประชุม ตามข้อ ๑๘.๒ ต่อไป

 

การแก้ไขข้อบังคับ

 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ในหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และต้องได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมด้วย คะแนนเสียไม่ต่ำกว่า ๒ ใน ๓ ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

 

การเลิกสมาคม

 

ข้อ ๓๐ หากไม่มีเหตุอื่นใด ที่นอกเหนืออำนาจของสมาคมมาบังคับแล้ว การเลิก สมาคมจะทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่า ๒ ใน ๓

 

ข้อ ๓๑ ถ้าสมาคมต้องเลิกล้มด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม การชำระบัญชีเมื่อเลิกสมาคมให้ เป็นไปตามกฎหมาย ทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมดที่เหลืออยู่ ให้โอนเป็นทรัพย์สมบัติของ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เยาวชนที่ขาด แคลนที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่

 

บททั่วไป

 

ข้อ ๓๒ การตีความในข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยก็ให้ถือมติ ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ชีขาด

 

ข้อ ๓๓ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะ สมาคมมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของสมาคมนี้ มิได้กำหนดไว้ผู้ทำข้อบังคับ

ลงชื่อ สมทรง อาทรอรัญญกิจ นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ พลตรีวิเชียร วิชชุวรชาติ อุปนายกที่ ๒

ลงชื่อ นายทองใบ คล่องณรงค์ กรรมการ

ลงชื่อ นายไสวรินทร์ วิเศษสมบัติ กรรมการและเหรัญญิก

ลงชื่อ นางพิมพ์ใจ สุขสมัย กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

ประธานที่ปรึกษา 

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์

คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม

คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์

นายอุดร ตันติสุนทร

ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์

นายชัย โสภณพนิช

พันเอก(พิเศษ) วิรัช กองแก้ว

นางสุมน ปราณีประชาชน

ทันตแพทย์หญิงพจนพรรณ มีสัจจี

รายนามนายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

1.นางปราณีต สุคันธวณิช ปี พ.ศ. 2513 – 2517
2.คุณหญิงนบน้อม บุนนาค ปี พ.ศ. 2517 – 2519
3.นางสมทรง อาทรอรัญญกิจ ปี พ.ศ. 2519 – 2540
4.พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย ปี พ.ศ. 2540 – 2544
5.นางสมทรง อาทรอรัญญกิจ ปี พ.ศ. 2544 – 2550
6.นางพิมพ์ใจ สุขสมัย ปี พ.ศ. 2550 – 2552
7.นางสมทรง อาทรอรัญญกิจ ปี พ.ศ. 2552 – 2554
8.ดร.มนวิภา ประชัญคดี ปี พ.ศ. 2554 – 2562